Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со основите на модерните техники од областа на машинско учење. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат продлабочени знаења за напредните технологии и методи за машинско учење; ќе можат да разберат, анализираат и формулираат генерални проблеми од областа на машинско учење; ќе можат успешно да применат алгоритми за машинско учење при решавање на реални проблеми; ќе можат да конципираат, анализираат, реализираат и проценат перформанси на систем за машинско учење. 

Accreditation: