Aim of the program: 

Предметот треба да овозможи запознавање на студентите со концептот на вузуелизација на податоци, избор на техники и алгоритми за визуелизација на различни податочни множества, и нивна програмска реализација. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на концептот на визуелизација на податоци, да знае да избере и да реализира алгоритми за визуелизација на различни видови податоци програмски и со користење на алатки за визуелизација.

Accreditation: