Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да ги научат главните концепти на експертните системи и нивната архитектура. Да се запознаат со методите, техниките и системите за поддршка за донесување на одлуки како и анализа на одлуките. Да се запознаат со техниките за стекнување на знаење и репрезентација на знаење. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат продлабочени знаења за експертните системи; ќе можат да моделираат експертни системи кои се базираат на цврста и непрецизна логика, правила на одлучување и невронски мрежи како и да креираат кориснички профили.

Accreditation: