Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со модерните архитектури на дистрибуирани системи како и на моделите на меѓу процесни комуникации во дистрибуирани комјутерски системи. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на принципите за проектирање и развој на клиент сервер базирани решенија на елементарно ниво со користење на современи архитектури за развој на дистрибуирани комјутерски системи

Accreditation: