Aim of the program: 

Целта на предметот е да се научат процесот и техниките за дигитизација. Студентите треба да ги совладаат основните принципи за менаџирање со дигитални материјали и нивна презервација, како и техники и технологии за нивно презентрање.