Aim of the program: 

Целта на овој курсот е да се покријат стандардните мрежни сервиси кои се нудат на корисници во локална и глобална мрежа. Студентите ќе бидат способни да постават и управуваат стандардни мрежни сервиси.