Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење од мобилни оперативни системи, продлабочено знаење за програмирање нативни мобилни апликации, мобилен веб.