Aim of the program: 

Во овој предметот е студентите треба да го сфатат процесот на конструкција на компајлер што ќе ги надгради како програмери кои навлегле во суштината на програмските јазици. Крајната цел е студентите да конструираат компајлер.

Accreditation: