Aim of the program: 

Запознавање со постапките и механизмите за заштита кај компјутерските системи од безбедносен аспект, како и постапки што се применуваат кај компјутерските системи за подигање на нивото на безбедност во однос на неовластен пристап.