Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со основите концепти и на модерните техники од областа на рударење на податоци. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат продлабочени знаења за техниките и алгоритмиза рударење на податоци како и статистичка обработка и анализа на податоците;ќе можат успешно да применат алгоритми за рударење на податоци при решавање на реални проблеми на големи податочни множества; ќе можат да конципираат, анализираат, реализираат и проценат перформанси на систем за рударење на податоци; ќе се запознаат со главните предизвици во дадената област како и домените во кои активно се истражува.

Accreditation: