Aim of the program: 

Запознавање на студентите со напредните концепти на релационите бази на податоци, неопходни при креирање, управување и одржување на базите на податоци, како и за развој на податочно ориентирани системи. Со тоа ќе се стекант со длабоки теоретски и практични знаења од областа на базите на податоци. Исто така, студентите ќе се запознат со современите текови на развој и проширување на традиционланите системи за управување на бази на податоци, а со цел да одговорат на актуелните предизвици во информатичката тероија и практика.