Aim of the program: 

Да се запознаат студентите со полето на Интелигентните системи, да се оспособат за решавање на проблеми надвор од концептот на процедурално и објектно ориентирано програмирање, да може да согледуваат и предлагаат решенија на реални проблеми за класификација и предвидување, да ги научат основните методи на машинското учење, основните поими и проблеми од областа на биоинформатиката, податочното рударство, процесирањето природни јазици,когнитивната наука. 

Accreditation: