Aim of the program: 

Запознавање со употребата на ИТ за подобрување на квалитетот, за дизајнирање, помагање и пренесување на организациските цели и насоки. Воведување на ИС како стратешка и интегрална компонента на една организација. Дискусија и преглед на процесот за развој на ИС: развојни методологии, животен циклус, работен тек. Стриктни наспроти агилни методологии, структурни наспроти објектно ориентирани методологии. Демонстрација напримери на апликациски системи во организации вклучувајќи ERP, CRM, SCМиKN. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на развојни процеси на ИС , и елементи кои се однесуваат на воведувањето и примената на методологиите.