Aim of the program: 

Способност да се согледаат клучните културни, општествени, правни и етички аспекти на ИКТ, влијанието на ИКТ, значењето и професионалните одговорности на ИКТ професионалците; Способност критички да се согледаат и дискутираат потенцијалните ризици што со себе ги носи ИКТ, вклучувајќи ги и последиците од нејзиниот развој врз развојот на човештвото; Стекнување информации за националните и меѓународните закони за спречување и заштита од компјутерскиот криминал.

Accreditation: 
Одговорна личност: