Aim of the program: 

Запознавање на студенти со актуелните техники за дефинирање на кориснички побарувања и моделирање информационите системи. Навлегување во студија на случај на развој на ИС со користење на актуелна методологија. Оспособување за практична анализа на кориснички побарувања и креирање ефективни ОО модели со помош на UML, како јазик за комуникација во софтверско инженерство и моделирање на сите фази на развој на едедн информационен систем и негова имплементација, со нагласката на фази на анализа и дизајн. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира знаење за користење на објектно ориентираниот пристап во процесот на анализа и дизајн на информационите системи со користење на стандардни објектно ориентирани нотации на UML јазик.