Aim of the program: 

Студентот ќе се здобие со знаења за користење на техники за моделирање со цел да го евалуира динамичкото однесување на реалните системи. Студентот ќе се оспособи со знаење за конструирање, верификација и решавање на моделите со соодветно ниво на апстракција и деталност.