Aim of the program: 

Целта на предметот е студентитеда се стекнат со основните теоретски и практични знаења за алгоритмите за обработка на природните јазици. Ќе стекнат знаења за тоа како јазичната структура и значење се репрезентираат во структури наподатоци, како овие структури и значење да се препознаат во текстуалниподатоци, и најбитно, како да изградат алгоритми кои ќе ги препознаваатвистинските одговори помеѓу големиот број опции.