Aim of the program: 

Овој предмет ги запознавастудентите со основите на комплекснатаинтеракцијакоја се одвива меѓу човекот и компјутерот. Студентите се запознаваат и со техниките за моделирање на корисници, проблеми, апликации и средини (амбиенти) како и на техники за евалуација и анализа на интелигентни интефејси. Се разгледуваатпринципи за градење посредници кои ги опфаќаат ограничувањата и во двете примарно афектиранигрупи: човекот и компјутерот. Студентите треба да научат дека корисникот е еден од главнитеелементи при креирање на компјутерскитесистеми. При тоа, се даваувид во начинот за развивање на хардверот и софтверот за различнигрупи на корисници, како и за специфичниапликацискидомени. Студентите стекнуваат познавања на принципи за проектирање на кориснички интерфејси адаптибилни на околината, интелигентни кориснички интерфејси базирани на агенти и интерфејси чувствителни на контекст, како и интелигентни решенија наменети за специфични типови на кориснички групи.