Aim of the program: 

Модели на мултимедиски сообраќај, координација и управување со трансфер на големи количини на податоци, високо пропусни мрежи, упатувачки и транспортни протоколи, квалитет на услуги кај мултимедиски мрежи (на ниво на мрежа), мрежни мултимедиски апликации (интрнет базирана интерактивна 3Д графика, дигитална телевизија, P2P и GRID мултимедиски сервиси).

Accreditation: