Aim of the program: 

Целта на овој предмет е да се оспособат студентите да осознаат за деталниот софтверски дизајн, потребата од реверсен инженеринг во спфтверското инженерство.