Aim of the program: 

Да го запознае студентот со областа проблеми и методи на операциони истражувања, проблеми на оптимизација на проекти и оптимално управување со проекти, со методи и техники на операцисиони истражувања поврзани со управувaчки информациски системи и информациски системи за подршка на одлучување.