Помлад соработник за студентски прашања - Ружица Пеева