Студентска пракса

Дипломска работа

Дипломите за студентите кои дипломирале на прв и втор циклус (додипломски и магистерски студии) се доделуваат на прославата на денот на ФИНКИ.