Професионални студии со информатички технологии

1. Општи информации

На првиот циклус на Професионалните студии по информатички технологии студентите можат да се здобијат со специјалност од следните модули:

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите
 Дипломиран инженер по информатички технологии, насока информатички технологии

Времетраење: 3 години (6 семестри)
 
3. Наставна програма
 
Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во информатика 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во интернет 6.00 Задолжителни предмети
Математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Интернет програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Веројатност и статистика 6.00 Изборни предмети
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Калкулус 3 6.00 Изборни предмети
Линеарна алгебра 6.00 Изборни предмети
Мултимедијални технологии 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Основи на компјутерската графика 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Администрација на мрежни сервиси 6.00 Изборни предмети
Безжични и мобилни системи 6.00 Изборни предмети
Мрежни стандарди и уреди 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Менаџмент информациски системи 6.00 Изборни предмети
Микропроцесорски системи 6.00 Изборни предмети
Дизајн и архитектура на софтвер 6.00 Изборни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Изборни предмети
Дигитализација и е-презентација 6.00 Изборни предмети
Анализа на софтверски барања 6.00 Изборни предмети
Администрација на мрежни сервиси 6.00 Изборни предмети
Компјутерска етика 6.00 Изборни предмети
Напредна интеракција човек компјутер 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Вештачка интелигенција 6.00 Изборни предмети
Безбедност на компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Податочно рударство 6.00 Изборни предмети
Напредни бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Дизајн на компјутерски мрежи 6.00 Изборни предмети
Управување со мрежи 6.00 Изборни предмети
Безжични мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Мрежна безбедност 6.00 Изборни предмети
Современи компјутерски архитектури 6.00 Изборни предмети