Цел на предметната програма: 

По комплетирање на курсот кандидатите се очекува да бидат запознаени со основите на структурата и начинот на работа на глобалната мрежа и да добијат воведни знаења за можностите и начините на користење на основните интернет сервиси, како и за дизајнирање и изработка на статички и едноставни динамички WWW страни.

Акредитација: