Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Марина Неделчева Scooty - Хибридна апликација за овозможување на споделен транспорт со електрични тротинети 27.10.2020 - 13:30
Александра Пенчева Веб апликација за библиотека 27.10.2020 - 13:00
Доне Киров Фитнес распоред за тренинзи и исхрана 27.10.2020 - 13:00
Јорго Трандафиловски Веб апликација за управување со задачи - SimpleTask 27.10.2020 - 12:30
Хадис Сулејмани CareerGreet: Онлајн платформа за изведување на пракса 26.10.2020 - 19:00
Василија Јовчевска Анализа на концептуалните разлики помеѓу Angular и AngularJS 26.10.2020 - 16:00
Предраг Дишленковиќ HR-бот - систем за автоматско процесирање на пораки во доменот на управување со човечки ресурси 26.10.2020 - 15:30
Кате Миладинова Процесот на тестирање и неговата важност во создавањето на софтверскиот продукт 26.10.2020 - 14:45
Матеј Јакимовски Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Tesla 26.10.2020 - 14:00
Сара Андреевска Улогата на Salesforce Marketing Cloud во маркетингот на една компанија 26.10.2020 - 13:15
Никола Миленковски Е-трговија, предности и недостатоци на Salesforce Commerce Cloud наспроти Oracle Commerce Cloud 26.10.2020 - 12:30
Викторија Коцева Einstein во Salesforce Service Cloud 26.10.2020 - 11:45
Андријана Стојчевска Бизнис модел на компанијата SALESFORCE и улогата на IOT во него 26.10.2020 - 11:00
Иван Саздовски Scrumban агилна методологија како хибрид од Scrum и Kanban 26.10.2020 - 10:15
Александра Главинова Споредбена анализа на националниот маркетинг со светските маркетинг трендови 26.10.2020 - 09:30
Душица Јанковиќ Automation of database modeling by identification of candidate keys with NLP and ML algorithms 22.10.2020 - 14:00
Јована Христова Систем за препораки за изборни предмети на ФИНКИ 22.10.2020 - 11:00
Тамара Премческа Веб апликација за студентската работна програма Work and Travel 21.10.2020 - 15:00
Алек Андонов Паметно огледало 16.10.2020 - 12:00
Михајло Димовски Continuous Integration / Continuous Deployment на микросервиси со Azure DevOps 16.10.2020 - 11:00