Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Марија Бечвиновска Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Фајзер 21.09.2021 - 12:00
Софија Бојчовска Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Domino’s 21.09.2021 - 11:30
Даниела Јанушевска Бизнис анализа на компанијата Microsoft 21.09.2021 - 11:00
Елена Арсова Веб апликација за менаџирање на кафуле со вработени со посебни потреби 17.09.2021 - 13:30
Ана Трипуноска Анализа и насоки за подобрување на тековната состојба на пристапност на македонски веб-сајтови за лица со попреченост 15.09.2021 - 12:00
Константин Наунов Алгоритми за трансформација на граф во помалку димензионален векторски простор применети врз податоци за филмови 15.09.2021 - 09:30
Теодора Горгиева Ефикасна имплементација на податочно складиште со Pentaho Data Integration 14.09.2021 - 09:00
Александра Стефановска Веб апликација за водење евиденција на козметички производи 13.09.2021 - 11:00
Ташко Димулков Тестирање и следење на грешки кај мобилни апликации 10.09.2021 - 14:00
Афродита Јовановска Анализа и изградба на модул во Microsoft Dynamics NAV 10.09.2021 - 11:00
Стефан Цветановски Internal Library - веб апликација за следење на ресурси 09.09.2021 - 12:30
Кристина Христовска Веб-апликација за споделување на рецепти 09.09.2021 - 12:00
Александар Арабаџиев Агилно справување со неконтролирани промени на проектниот опфат 09.09.2021 - 12:00
Цветанка Нечевска Имплементација на конверзациски акции за Google Assistant 03.09.2021 - 13:00
Давор Трифунов Придонес кон зголемување на комуникациските способности на деца со Даунов синдром 03.09.2021 - 12:00
Кристина Тодоровска Развивање алгоритамско мислење во предучилишна возраст со помош на интерактивни роботи 02.09.2021 - 10:00
Методија Новковски Comparison of repeated envelope game simulations in different network environments 30.08.2021 - 13:00
Адријана Темелковска Емулација на техники за безбедносни упади и заштита 19.08.2021 - 11:00
Афрдита Демири Веб платформа за online конференции 06.08.2021 - 15:00
Сања Нацевиќ Симулација на модели за ширење на информација врз социјална мрежа Epinions 03.08.2021 - 12:00