Мрежни технологии

1. Општи информации

Овие студии ќе продуцираат кадар наменет пред сé за дизајн и одржување на информациско - комуникациската инфраструктура во стопанството - со посебен акцент на компаниите кои во својата работа користат Интернет и други комуникациски инфраструктури. Покрај базичната инфраструктура, клучна точка на интерес ќе бидат сервисите на повисоките нивоа кои денес се нудат во светот.

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

2.1
Времетраење:
3 години (6 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока мрежни технологии

2.2
Времетраење:
4 години (8 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока мрежни технологии

 

3. Наставна програма

Тригодишните и четиригодишните студии според овие четири студиски програми (Студии за компјутерски науки и инженерство, Студии за мрежни технологии, Студии за примена на е-технологии и Студии за компјутерска едукација) влегуваат во една рамка на студирање.

Предметите што се нудат на студиите имаат тежина (ниво) 1, 2 и 3. Ниво 1 предмети се оние кои се нудат за прва и втора година на додипломски студии. Успешно запишување во трета година значи и положување на 20 предмети од ниво 1. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање. Ниво 2 предмети се оние кои се нудат во завршната година на додипломските студии и на магистерските студии. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање.
 

Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во информатика 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 1 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 2 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Основи на Веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Веројатност и статистика 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање 6.00 Изборни предмети
Маркетинг 6.00 Изборни предмети
Основи на Телекомуникации 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Теорија на информации со дигитални комуникации 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Бизнис и менаџмент 6.00 Изборни предмети
Безжични и мобилни системи 6.00 Изборни предмети
Мрежни стандарди и уреди 6.00 Изборни предмети
Комуникациски технологии 6.00 Изборни предмети
Надежност на системи 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Менаџмент информациски системи 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Криптографија 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Персонални и ад хок мрежи 6.00 Изборни предмети
Мобилни IP мрежи 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дизајн на компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет / Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Безбедност на компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Сензорски системи 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Администрирање на ИТ системи 6.00 Изборни предмети
Теорија на сообраќај 6.00 Изборни предмети
Мрежна безбедност 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Микропроцесорски системи 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Методологија на истражувањето во ИКТ 6.00 Изборни предмети
Компјутерска етика 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски мрежи 6.00 Изборни предмети
Веб базирани системи 6.00 Изборни предмети
Управување со техничка поддршка 6.00 Изборни предмети
Мрежи од следната генерација 6.00 Изборни предмети
Оптички мрежи и технологии 6.00 Изборни предмети
Мрежно планирање и развој 6.00 Изборни предмети
Мрежен софтвер 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Претприемништво 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Виртуелизација и пресметување во облак 6.00 Изборни предмети
Сервисно Ориентирани Архитектури 6.00 Изборни предмети
Моделирање и симулација на комуникациски мрежи 6.00 Изборни предмети
Управување со мрежи 6.00 Изборни предмети
Безжични мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети