Цел на предметната програма: 

Разбирање на проблемите кои се јавуваат при пренос на мултимедија во безжични мрежи. Познавање на IP мултимедискиот подсистем и неговата работа. Поседување на знаење за практично обезбедување на QoS на мултимедиските апликации за безжичните мобилни уреди. Познавања за карактеристиките на мултимедискиот сообраќај.

Акредитација: