Цел на предметната програма: 

Студентот ќе биде запознаен со главните предизвици со кои може да се соочи кај сензорските системи.  

Акредитација: