Компјутерски науки и инженерство

1. Општи информации

Овие студии ќе обезбедат кадар за техничко-апликативна поддршка на сите стопански дејности кои работат со компјутерски технологии. Областите кои се изучуваат се постојан двигател на развојот и на останатите информатички технологии и дипломираните кадри ќе можат лесно да најдат работа во компаниите и истражувачките центри, бидејќи покрај тоа што би биле обучени да учествуваат во развивање, имплементација и одржување на програми, ќе ги имаат основите и да продолжат со постдипломски студии и да учествуваат во интердисциплинарни проекти од науката и технологијата.
 
Од академската 2013/2014 година, наставата за студиската програма Компјутерски науки и инженерство ќе се одвива на македонски и на англиски јазик.  

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

2.1
Времетраење: 3 години (6 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока компјутерски науки и инженерство

2.2
Времетраење: 4 години (8 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока компјутерски науки и инженерство
 
3. Наставна програма

Тригодишните и четиригодишните студии според овие четири студиски програми (Студии за компјутерски науки и инженерство, Студии за мрежни технологии, Студии за примена на е-технологии и Студии за компјутерска едукација) влегуваат во една рамка на студирање.

Предметите што се нудат на студиите имаат тежина (ниво) 1, 2 и 3. Ниво 1 предмети се оние кои се нудат за прва и втора година на додипломски студии. Успешно запишување во трета година значи и положување на 20 предмети од ниво 1. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање. Ниво 2 предмети се оние кои се нудат во завршната година на додипломските студии и на магистерските студии. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање.

Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во информатика 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 1 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 2 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Основи на Веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Веројатност и статистика 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Формални јазици и автомати 6.00 Изборни предмети
Напредно програмирање 6.00 Изборни предмети
Логичко и функционално програмирање 6.00 Изборни предмети
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање 6.00 Изборни предмети
Калкулус 3 6.00 Изборни предмети
Линеарна алгебра 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
6.00 Задолжителни предмети
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Вештачка интелигенција 6.00 Задолжителни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Теорија на информации со дигитални комуникации 6.00 Изборни предмети
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Алгоритми и сложеност 6.00 Изборни предмети
Јазици за опис на хардвер 6.00 Изборни предмети
Дигитална електроника 6.00 Изборни предмети
Основи на компјутерската графика 6.00 Изборни предмети
Случајни процеси 6.00 Изборни предмети
Обработка на слики 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Менаџмент информациски системи 6.00 Задолжителни предмети
Микропроцесорски системи 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Дизајн и архитектура на софтвер 6.00 Изборни предмети
Машинско учење 6.00 Изборни предмети
Пресметување со високи перформанси 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Системи на знаење 6.00 Изборни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Изборни предмети
Дигитализација и е-презентација 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Анализа на софтверски барања 6.00 Изборни предмети
Вовед во роботика 6.00 Изборни предмети
Криптографија 6.00 Изборни предмети
Администрација на мрежни сервиси 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет / Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Компајлери 6.00 Изборни предмети
Безбедност на компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Дигитално процесирање на сигнали 6.00 Изборни предмети
Софтверски квалитет и тестирање 6.00 Изборни предмети
Сензорски системи 6.00 Изборни предмети
Вградливи компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Развој на систем на чип 6.00 Изборни предмети
Роботика 6.00 Изборни предмети
Податочно рударство 6.00 Изборни предмети
Напредни бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Интелигентни системи 6.00 Изборни предмети
Развојни процеси на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Географски информациони системи 6.00 Изборни предмети
Паралелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Современи компјутерски архитектури 6.00 Изборни предмети
Складови на податоци и аналитичка обработка 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Методологија на истражувањето во ИКТ 6.00 Изборни предмети
Компјутерска етика 6.00 Изборни предмети
Компјутерски поддржано производство 6.00 Изборни предмети
Машинска визија 6.00 Изборни предмети
Анализа и дизајн на ИС 6.00 Изборни предмети
Паралелно и дистрибуирано процесирање 6.00 Изборни предмети
Моделирање и симулација 6.00 Изборни предмети
Обработка на природните јазици 6.00 Изборни предмети
Напредна интеракција човек компјутер 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски мрежи 6.00 Изборни предмети
Веб базирани системи 6.00 Изборни предмети
Имплементација на системи со отворен код 6.00 Изборни предмети
Вовед во препознавање на облици 6.00 Изборни предмети
Конструкција на софтвер 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Претприемништво 6.00 Изборни предмети
Операциони истражувања 6.00 Изборни предмети
Компјутерска анимација 6.00 Изборни предмети
Физички дизајн и имплементација на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Вовед во когнитивни науки 6.00 Изборни предмети
Вовед во биоинформатика 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Виртуелизација и пресметување во облак 6.00 Изборни предмети
Сервисно Ориентирани Архитектури 6.00 Изборни предмети
Дизајн на интегрирани системи 6.00 Изборни предмети