Цел на предметната програма: 

Познавање на различните типови микроконтролери и употреба во вградливи компјутерски системи, системи за работа во реално време и пресметки со мала моќност, оперативни системи за оваа намена, програмирање на овие системи, проектирање на мали персонални уреди, мрежно поврзување во постојна мрежна архитектура.

Акредитација: