Цел на предметната програма: 

По завршување на курсот се очекува студентите да се оспособени за продуктивно учество во поголеми софтверски тимови кои работат употребувајќи технологии со отворен код. Да бидат способни за работа во програмски јазици со отворен код, да развиваат веб апликации на тие платформи. Да бидат способни да водат софтверски проект базиран на технологии со отворен код.