Цел на предметната програма: 

 Познавањето на основите и техниките на дигиталното процесирање на сигнали е важно за секој инженер кој работи на апликации каде што има процесирање на сигнали. Со курсот студентите се воведуваат во теоретските основи дигитално процесирање на сигнали: дискретизација, Фуриеова и z – трансформација. Студентите ќе стекнат и познавања од основните алатки како што се дигиталните IIR и FIR филтри. 

Акредитација: