Цел на предметната програма: 

Целта на предметот е да се совладаат основните концепти на логичко и функционално програмирање. Студентите ќе можат да развиваат програми со кои се решаваат проблеми користејќи декларативно и функционално програмирање. Содржината/темите кои се обработуваат во предметот претставуваат добра основа/програмска пракса за проблеми од доменот на вештачка интелигенција/интелигентни системи

Акредитација: