Цел на предметната програма: 

Способност да се одреди кои проблеми се решаваат со примена на методите на интелигентните системи, да се одреди најсоодветниот начин за претставување на соодветниот проблем и проблемот оптимално да се реши. 

Акредитација: