Цел на предметната програма: 

Предметот опфаќа методи за решавање на диференцијални равенки од прв и втор ред, нумеричкото решавање на повеќе математички проблеми, како и примена на некои позначајни математички трансформации во инженерството.

Акредитација: