Aim of the program: 

Предметот опфаќа методи за решавање на диференцијални равенки од прв и втор ред, нумеричкото решавање на повеќе математички проблеми, како и примена на некои позначајни математички трансформации во инженерството.

Accreditation: