Информатика и компјутерско инженерство

1. Општи информации
 
Студентите на оваа студиска програма се здобиваат со знаења кои им обезбедуваат голема професионална флексибилност и широк избор на работни места секаде каде постои потреба од проектирање, имплементација и одржување на информациско-комуникациски системи. Дипломираниот инженер од овој профил својата кариера може да ја гради во индустријата, во јавниот и услужен сектор, но, особено во претпријатијата за развој на информациски системи, компјутерски системи, системи кои треба да работат во реално време, апликативни решенија поврзани со дизајн и имплементација на бази на податоци, системи за поддршка на телекомуникациски услуги, услуги базирани на интернет, напредни кориснички интерфејси и друго.
 

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

Титула: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока информатика и компјутерско инженерство

Времетраење: 4 години (8 семестри)

 
3. Наставна програма
 
Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 1 6.00 Задолжителни предмети
Физика 6.00 Задолжителни предмети
Основи на електрични кола 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Вовед во информатика 6.00 Изборни предмети
Вовед во интернет 6.00 Изборни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 2 6.00 Задолжителни предмети
Модерна физика 6.00 Задолжителни предмети
Eлектротехника и компјутерски науки 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Логички кола и дискретни автомати 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Формални јазици и автомати 6.00 Изборни предмети
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање 6.00 Изборни предмети
Калкулус 3 6.00 Изборни предмети
Основи на Телекомуникации 6.00 Изборни предмети
Објектно ориентирана анализа и дизајн 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Дигитална електроника 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски архитектури 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Изборни предмети
Основи на компјутерската графика 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Комуникациски технологии 6.00 Изборни предмети
Надежност на системи 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Веројатност и статистика 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Машинско учење 6.00 Изборни предмети
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Вовед во роботика 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Мрежни оперативни системи 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Вештачка интелигенција 6.00 Задолжителни предмети
Теорија на информации со дигитални комуникации 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет / Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Дигитално процесирање на сигнали 6.00 Изборни предмети
Сензорски системи 6.00 Изборни предмети
Вградливи компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Податочно рударство 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Складови на податоци и аналитичка обработка 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Безжични и мобилни системи 6.00 Изборни предмети
Мрежни стандарди и уреди 6.00 Изборни предмети
Неструктурирани бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Управување со мрежи 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Микропроцесорски системи 6.00 Задолжителни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Пресметување со високи перформанси 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Моделирање и симулација 6.00 Изборни предмети
Обработка на природните јазици 6.00 Изборни предмети
Напредна интеракција човек компјутер 6.00 Изборни предмети
Веб базирани системи 6.00 Изборни предмети
Имплементација на системи со отворен код 6.00 Изборни предмети
Вовед во препознавање на облици 6.00 Изборни предмети
Мрежен софтвер 6.00 Изборни предмети
Компјутерски поддржано производство 6.00 Изборни предмети
Програмирање на видео игри и специјални ефетки 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дизајн на компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Случајни процеси 6.00 Изборни предмети
Безбедност на компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Развојни процеси на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Географски информациони системи 6.00 Изборни предмети
Операциони истражувања 6.00 Изборни предмети
Компјутерска анимација 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Дигитални библиотеки 6.00 Изборни предмети
Виртуелна реалност 6.00 Изборни предмети
Биокибернетика 6.00 Изборни предмети
Интелигентни информациски системи 6.00 Изборни предмети
ARM Архитектура 6.00 Изборни предмети
Современи компјутерски архитектури 6.00 Изборни предмети