Цел на предметната програма: 

Предметот е од подршка и е неопходен за воведување на поимите за функција, лимес и извод кои се неопходни во скоро сите предмети од повисоки години.

Акредитација: