Цел на предметната програма: 

По завршување на курсотсе очекува студентите да се оспособени за продуктивно создавање анимации, за работа во апликации за создавање анимации и можат самостојно да моделираат, текстурираат, ригуваат, рендерираат и анимираат дигитални сцени.

Акредитација: