Цел на предметната програма: 

Запознавање со фундаменталните типови на електронски елементи, принципот на работа, и нивните теоретски модели. Анализа и дизајн на логички кола и засилувачи. 

Акредитација: