Фонд на часови: 
2+2+1
Цел на предметната програма: 

По комплетирање на курсот кандидатите се очекува студентите за знаат да развиваат напредни веб страници со современ дизајн, употреба на ХТМЛ и каскадни стилови. Се очекува канидатите да:

1. Демонстрираат разбирање на важноста на добарграфички и интерактивен дизајн на веб страниците.

2. Демонстрираат практично знаење за компјутерските графички технологии за дизајнна вебови и да можат да го применат знаењето при дизајнирање на веб сајтови.

3. Да комуницираат со терминологија специфична за оваа област.

4. Критички да евалуираат примери на веб сајтови од графички дизајнерски аспект, но и од насока на функционалности.

Акредитација: