Примена на е-технологии

1. Општи информации

Овие студии ќе создаваат кадар кој ќе има знаење за алатките и принципите на раководење со проекти со значајно учество на информатичката технологија од една страна, но и примена на современи информатички алатки во процесот на управување со проекти или претпријатија од друга страна. Дипломците од овие студии кои ќе бидат способни да дадат поддршка на системите што во својата работа на апликативно ниво користат иновативни технологии. Примери за области кои ќе бидат од интерес за студентите се: е-Бизнис, е-Комерција, е-Здравство, е-Управување, е-Влада, е Образование, и други сродни области.

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

 Со завршени три годишни студии со 180 кредити: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока примена на е-технологии
 Со завршени четири годишни студии со 240 кредити: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока примена на е-технологии 
 

2.1 Времетраење: 3 години (6 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии (Bachelor of Engineering), насока: Примена на е-технологии

2.2
Времетраење: 4 години (8 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички науки (Bachelor of Science), насока: Примена на е-технологии
 
3. Наставна програма

Тригодишните и четиригодишните студии според овие четири студиски програми (Студии за компјутерски науки и инженерство, Студии за мрежни технологии, Студии за примена на е-технологии и Студии за компјутерска едукација) влегуваат во една рамка на студирање.

Предметите што се нудат на студиите имаат тежина (ниво) 1, 2 и 3. Ниво 1 предмети се оние кои се нудат за прва и втора година на додипломски студии. Успешно запишување во трета година значи и положување на 20 предмети од ниво 1. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање. Ниво 2 предмети се оние кои се нудат во завршната година на додипломските студии и на магистерските студии. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање.

Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во информатика 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Калкулус 1 6.00 Изборни предмети
Вовед во интернет 6.00 Изборни предмети
Математика 1 6.00 Изборни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Бизнис и менаџмент 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Калкулус 2 6.00 Изборни предмети
Основи на Веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Математика 1 6.00 Изборни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Маркетинг 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Веројатност и статистика 6.00 Изборни предмети
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање 6.00 Изборни предмети
ИТ системи за учење 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Концепти на информатичко општество 6.00 Изборни предмети
Медиуми и комуникации 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Менаџмент информациски системи 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Системи на знаење 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Анализа на софтверски барања 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Компјутерска етика 6.00 Изборни предмети
Управување со техничка поддршка 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Електронска и мобилна трговија 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет / Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напредни бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Развојни процеси на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Географски информациони системи 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Складови на податоци и аналитичка обработка 6.00 Изборни предмети
е-Влада 6.00 Изборни предмети
Моделирање на бизнис процеси 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Методологија на истражувањето во ИКТ 6.00 Изборни предмети
Анализа и дизајн на ИС 6.00 Изборни предмети
Веб базирани системи 6.00 Изборни предмети
Дизајн на интегрирани системи 6.00 Изборни предмети
Иновации во ИКТ 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Софтверски квалитет и тестирање 6.00 Изборни предмети
Географски информациони системи 6.00 Изборни предмети
Претприемништво 6.00 Изборни предмети
Физички дизајн и имплементација на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Сервисно Ориентирани Архитектури 6.00 Изборни предмети
Неструктурирани бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Виртуелна реалност 6.00 Изборни предмети