Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со принципите за интеграција на системи и дизајн на интегрирани информациони системи. Да ги разберат најважните технологии и пристапи кои се користат при интеграција на системи. Да научат како да се намали ризикот при имплементација и интеграција на ентерпрајз системи. 

Акредитација: