Цел на предметната програма: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира принципите на истражувачката работа, да има сознанија за идентификување на можни научно-истражувачки прашања, како и да има основни познавања од текот на научно истражувачкиот процес.  

Акредитација: