Цел на предметната програма: 

Целата на курсот е запознавање на студентие со потребата од тестирање на софтвер, различните техникимоделирање на софтверот и искористување на тие модели затестирање, како и практични работа натестирање, валидација и верификација на софтвер

Акредитација: