Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со процесите и технологијата на еВлада.По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат продлабочени знаења за организацијата и процесите на испорака на информации и сервиси со користење на еТехнологии на граѓаните и правните субјекти во општеството; тековните предизвици и трендови во имплементација на еВладини услуги; проценка на потребите, анализа, планирање, имплементација и менаџирање на систем за испорака на е-сервиси.

Акредитација: