Цел на предметната програма: 

Вовед во главните елементи за развој на маркетинг стратегија и планирање на програма за маркетинг

Развој на вештини за решавање на маркетинг проблеми преку сет аналитички алатки (рамки, поими, модели и техники)

Презентирање и анализа на примери и студии на случај како претпријатијата од повеќе дејности го организираат својот маркетинг

Интегрирање на е-маркетингот во вкупната маркетинг стратегија

Проценка н содржината и структурата на веб страните наспроти бизнис целите

Примена на најнови техники кај интенет маркетинг комуникациите, како на пример вирален маркетинг, блогови или маркетинг на социјални мрежи

Акредитација: