Академски студии по информатика

1. Општи информации
Во прва година сите студенти се запишуваат на Академски студии по информатика. Во рамките на студиите се следат задолжителни предмети кои се во рамки на 50% од програмата. Од третиот семестар на студии се почнува со изборни предмети кои го формираат остатокот од програмата. Изборните предмети формираат модули кои ја дефинираат специјалноста на студентот и дипломата со која ќе се стекне. Покрај предметите од модулот студентот може да избира од цела низа дополнителни изборни предмети. Студентот сам го прави својот избор соодветно на неговите интереси.
 
2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите
 Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока информатика

Времетраење: 4 години (8 семестри)
 
3. Наставна програма
 
Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во информатика 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 1 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во интернет 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 2 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Веројатност и статистика 6.00 Задолжителни предмети
Формални јазици и автомати 6.00 Задолжителни предмети
Интернет програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Калкулус 3 6.00 Изборни предмети
Линеарна алгебра 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Задолжителни предмети
Алгоритми и сложеност 6.00 Задолжителни предмети
Основи на компјутерската графика 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Теорија на информации со дигитални комуникации 6.00 Изборни предмети
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Случајни процеси 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напредно програмирање 6.00 Изборни предмети
Менаџмент информациски системи 6.00 Изборни предмети
Микропроцесорски системи 6.00 Изборни предмети
Пресметување со високи перформанси 6.00 Изборни предмети
Дигитализација и е-презентација 6.00 Изборни предмети
Анализа на софтверски барања 6.00 Изборни предмети
Администрација на мрежни сервиси 6.00 Изборни предмети
Напредна интеракција човек компјутер 6.00 Изборни предмети
Мултимедијални технологии 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Вештачка интелигенција 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Компајлери 6.00 Изборни предмети
Податочно рударство 6.00 Изборни предмети
Напредни бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Интелигентни системи 6.00 Изборни предмети
Развојни процеси на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Паралелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Сервисно Ориентирани Архитектури 6.00 Изборни предмети
Дизајн на компјутерски мрежи 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Дизајн и архитектура на софтвер 6.00 Изборни предмети
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Изборни предмети
Криптографија 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Компјутерска етика 6.00 Изборни предмети
Анализа и дизајн на ИС 6.00 Изборни предмети
Паралелно и дистрибуирано процесирање 6.00 Изборни предмети
Моделирање и симулација 6.00 Изборни предмети
Обработка на природните јазици 6.00 Изборни предмети
Конструкција на софтвер 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Изборни предмети
Предмет Кредити
Безбедност на компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Софтверски квалитет и тестирање 6.00 Изборни предмети
Роботика 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Операциони истражувања 6.00 Изборни предмети
Физички дизајн и имплементација на информациски системи 6.00 Изборни предмети
Вовед во биоинформатика 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Безжични и мобилни системи 6.00 Изборни предмети
Современи компјутерски архитектури 6.00 Изборни предмети