Цел на предметната програма: 

Запознавањесоосновнитекриптографскипринципи и методи; изучувањенаосновнитекрипто- дизајни; практичнокористењенаизученитекриптографски алгоритми. 

Акредитација: